Amrabed

Iqeffafen n At Laxert

Deg yidles atlay n leqbayel, qqaren d akken ma iteddu yiwen ad d-immet seg tewsert neɣ yuḍen, ma qqimen-as yumayen kan di ddunnit, ttasen imrawen-is akk d imettilin ines immuten akken ad t-awin. D ay-a i umi qqaren « Taqufet n At Laxert ».

Ttasen s lmusiqa : argaz yekkat ṭṭbel, tameṭṭudt abendayer. Ɣef wakka i s-qqaren daɣen « aɛdal n At Laxert » neɣ « ṭṭbel n twenza ».

Tulawin mezrirent seg yiwet lǧiha kan : taẓult deg yiwet tiṭ, agusim deg yiwen ucenfir, azeggaɣ deg yiwen lḥenk, akk d lḥenni deg yiwen ufus.

Ur nezmir ara ad nẓer At Laxert, maca yella wamek ad nẓer d akken llan. At uxxam ad d-ilin qelqen, ḥeznen, sellen tikwal tuɣac n yiqeffafen neɣ ṭṭbel, zemren daɣen tikwal ad d-ẓren kra n umnit (lmeyyet), d ay-a i umi qqaren « amasan ».

Ma iteddu yiwen ad d-immet, la ileqqef, yettili deg wayen i umi neqqar « ɛemrayen » : urɛad yemmut maca yeffeɣ i ddunnit. Imir-nni ad d-ittwakkes usbur yesburen allen-is. Ad d-iẓer iqeffafen. Yettlaɛi-ten ma tetteddu ad d-teffeɣ taṛwiḥt, s akkin ad d-glun yes-s ɣer ugemmaḍ, Laxert.

Aru awennit

Email-inek ur d-itffeɣ ara. Urtiyen yuwren ttwaseknen s *